Voziček
 ()

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

– veljavno od 25. maja 2018 –

1. Uvod

1.1. V nadaljevanju Vas želimo seznaniti z informacijami o upravljanju podatkov pri družbi metaloBox d.o.o.

1.2. Družba metaloBox d.o.o. (Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota, v nadaljnjem besedilu: izvajalec, upravljavec podatkov), je kot upravljavec podatkov dolžna sprejeti vsebino tega pravnega obvestila. Zagotavlja, da obdelava podatkov v povezavi z Vašo dejavnostjo izpolnjuje zahteve, določene v tem pravilniku in v veljavni zakonodaji.

Politika zasebnosti za storitve upravljanja podatkov pri družbi metaloBox d.o.o., ki so objavljeni na spletni strani www.metalobox.si, so vedno na voljo na povezavi https://www.metalobox.si/cookie

1.3. Družba metaloBox d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te podatke. 

1.4. Če ima posameznik vprašanje, ki na podlagi teh informacij ni jasna, naj nam piše na elektronski naslov info@metalobox.si ali na poštni naslov (Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota).

1.5. Te Informacije o varstvu osebnih podatkov vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z vašimi osebnimi podatki. Z navedbo vaših osebnih podatkov se strinjate s pogoji teh Informacij o varovanju osebnih podatkov. Prosimo, da redno prebirate Informacije o varovanju osebnih podatkov, saj se bodo spremembe samodejno prilagodile upravljanju Vaših navedenih podatkov, tudi tedaj, če so ob njihovi navedbi bile v veljavi druge Informacije o varovanju podatkov. Spremembo Informacij o varovanju osebnih podatkov bomo objavili na naših spletnih straneh. Prosimo, da pozorno preberete besedilo, ki je označeno z odebeljeno pisavo, ker lahko vsebuje pomembne določbe v povezavi z obdelavo Vaših osebnih podatkov.

1.6. Naše spletne strani: www.metalobox.si (v nadaljnjem besedilu: „spletna stran”)

Če se Vaši osebni podatki upravljajo na enem od naših spletnih strani, se strinjate s pogoji teh Informacij o varovanju osebnih podatkov ne glede na to, če ste registrirani na spletnem mestu.

1.7. Te Informacije o varovanju osebnih podatkov veljajo samo za osebne podatke fizičnih oseb, ker se podatki pravnih oseb oziroma drugih organizacij, ki nimajo statusa pravne osebe, ne štejejo za osebne podatke.

1.8. V povezavi z varovanjem osebnih podatkov se uporabljajo naslednji zakoni:

- Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Besedilo Uredbe je na voljo tukaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV

- ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1-UPB1), besedilo zakona je na voljo tukaj: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/82668


2. Podatki o upravljavcu podatkov

Naziv: MetaloBox d.o.o.

E-pošta: info@metalobox.si

Telefon: (+386) 02 621 0210

Sedež: Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota

Št. vpisa v sodni register: 2011/8399

Davčna številka: SI13954504


3. Osnovne informacije

3.1. Osnovna pravna podlaga za upravljanje podatkov s strani družbe MetaloBox d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: metaloBox) je prostovoljna privolitev posameznika. V primeru upravljanja s podatki na podlagi soglasja lahko posameznik kadar koli prekliče svoje soglasje, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem soglasja.

3.2. Posameznik je odgovoren za verodostojnost in točnost posredovanih osebnih podatkov. MetaloBox ne preverja pravilnost prejetih osebnih podatkov. MetaloBox ni odgovoren za upravljanje napačnih ali neresničnih podatkov, ki jih je posredoval posameznik, prav tako ne odgovarja za škodo pri posamezniku ali tretji osebi, ki je nastala zaradi nepravilnih ali neresničnih podatkov. MetaloBox prav tako ne odgovarja, če je bil metaloBox zaveden glede opravilne sposobnosti posameznika.

3.3. Privolitev

       a) V primeru spletne strani z uporabo spletne strani, z registracijo na spletni strani ali posredovanjem osebnih podatkov na drug način,

       b) V vseh ostalih primerih na kateri koli drugi preverljivi način (na papirni podlagi, pisno, po e-pošti, preko faksa, s sliko in / ali snemanjem glasu) zadevne osebe.

3.4. V primeru mladoletnih oseb (do 14 let), ki niso še sposobni sami odločati, lahko osebne podatke v njihovem imenu posreduje njihov zakoniti zastopnik. Za posredovanje osebnih podatkov poslovno nesposobnih (mladoletnih) oseb je potrebna izjava zakonitega zastopnika. Podpisano izjavo je treba predati metaloBoxu osebno oziroma poslati po pošti, elektronski pošti ali faksu, lahko pa se posreduje tudi na drug preverljiv način (npr. slika in / ali zvočni posnetek).

3.5. Za obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe, ki še ni dopolnila 16 let, je potrebna izjava o privolitvi, ki ga poda zakoniti zastopnik mladoletne osebe.

3.6. Za veljavnost pravne izjave za privolitev v obdelavo osebnih podatkov (za registracijo ali posredovanje osebnih podatkov na drug način) mladoletne osebe, ki je dopolnila 16 let, privolitev zakonitega zastopnika ali njegova naknadna odobritev ni potrebna.

3.7. Privolitev posameznika se šteje za dano glede tistih osebnih podatkov, ki jih je navedel na spletni strani pravne osebe, ki jo zastopa, ali so bili osebni podatki predani zaradi razgrnitve javnosti..

3.8. MetaloBox bo razpložljive osebne podatke upravljal in obdeloval – če ni drugačne zakonske določbe – samo za namene, opisane v teh Informacijah ter v obsegu in trajanju, potrebnem za dosego zastavljenega cilja.

3.9. MetaloBox ne izvaja profiliranja.


4. OBDELAVA POSAMEZNIH OSEBNIH PODATKOV

       a) PRODAJA IZDELKOV metaloBoxa

Posamezniki: Fizične osebe in podjetja, ki kupujejo izdelke metaloBoxa.

Cilj obdelave podatkov: V povezavi z izdelkom, ki ga metaloBox proda posamezniku je to sklenitev pogodbe, izpolnjevanje nalog v povezavi z izpolnjevanjem pogodbe (npr.: dostava, izdaja računa). V skladu z zakonodajo obveznost hrambe dokumentov v povezavi z izdajo računov in potrdil.

Obseg obdelovanih podatkov: Ime in priimek*, podatki o podjetju*, naslov*, telefonska številka*, ime naročenega izdelka* in tehnične informacije o dostavi naročenega izdelka (npr. ime in priimek kupca naročila, ime izdelka, naročnina, razpoložljivost nabiralnika itd.).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Izpolnjevanje pogodbe. Izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti v povezavi z izdajanjem in hrambo računovodskih listin.

Obdelovalec podatkov: Gemini-IT d.o.o., 8000 Stolni Beli grad, Had ulica 1-3. First d.o.o., Ulica arhitekta Novaka, 9000 Murska Sobota

Trajanje obdelave podatkov: Evidenca podatkov o nakupu: nedoločen čas. Kupoprodajne pogodbe in računi: na podlagi obveznosti hrambe računovodskih listin še 8 let po prenehanju naročniškega razmerja, hkrati pa metaloBox – ker ni privolitve – ne bo uporabljal podatkov za druge namene. Če je posameznik dal privolitev tudi za namen neposrednega trženja, za nadaljevanje glej točko j) in k).

Drugo: Z zvezdico (*) označeni podatki so obvezni za sklenitev pogodbe. Če teh podatkov ne navedete, metaloBox ne more skleniti naročniške pogodbe z Vami oziroma Vam tudi drugih storitev ne more nuditi.

Trajanje obdelave podatkov: Evidenca podatkov o nakupu: nedoločen čas. Računi: na podlagi zakonsko predpisane obveznosti hrambe računovodskih listin še 8 let po prenehanju naročniškega razmerja, hkrati pa metaloBox – ker ni privolitve – ne bo uporabljal podatkov za druge namene. Če je posameznik dal privolitev tudi za namen neposrednega trženja, za nadaljevanje glej točko j) in k).

Drugo: Z zvezdico (*) označeni podatki so obvezni za sklenitev pogodbe. Če teh podatkov ne navedete, metaloBox ne more skleniti pogodbe z Vami.

       b) UPRAVLJANJE IN UPORABA SPLETNIH STRAN, REGISTRACIJA, UPORABA STORITEV, KI ZAHTEVAJ REGISTRACIJO, NAKUP V SPLETNI TRGOVINI

Posamezniki: Obiskovalci spletnih strani metaloBoxa oziroma osebe, ki tam oddajo naročilo, kupci izdelkov v spletni trgovini.

Cilj obdelave podatkov: Za dostop do storitev, ki so na voljo na spletnem mestu, registracija, identificiranje uporabnika, nakup.

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek*, e-poštni naslov*, podatki o podjetju*, telefonska številka* drugi osebni podatki, ki jih posameznik posreduje med uporabo spletne strani (odvisno od narave spletne strani).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Privolitev

Obdelovalec podatkov: Ponudnik storitev gostovanja

Trajanje obdelave podatkov: Dokler posameznik ne izbriše registracije ali vsebin, ki jih je navedel oziroma do preklica privolitve. Če je posameznik dal privolitev tudi za namen neposrednega trženja, potem za nadaljevanje glej točko j) in k).

Drugo: Z zvezdico (*) označeni podatki so obvezni za oddajo naročila in pošiljanje kataloga. Če teh podatkov ne navedete, ne morete naročati in zahtevati kataloga. V povezavi s podatki, zbranimi med brskanjem na spletnem mestu, poglejte informacije o piškotkih.

       c) POŠILJANJE OBVESTIL

Posamezniki: Osebe, ki se prijavijo na prejemanje obvestil na naših spletnih straneh.

Cilj obdelave podatkov: Pošiljanje obvestil po e-pošti o vsebinah na spletnem mestu.

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek*, e-poštni naslov*.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Privolitev

Obdelovalec podatkov: Ponudnik aplikacije za množično pošiljanje e-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – uporaba MailChimp aplikacije za pošiljanje elektronske pošte. Izdelovalec spletne strani: Melkweg Digital d.o.o., 1036 Budimpešta, Pacsirtamező ulica 41-43

Trajanje obdelave podatkov: Do preklica privolitve

Drugo: Z zvezdico (*) označeni podatki so obvezni za uporabo storitve. Če teh podatkov ne navedete, metaloBox Vam ne bo mogel pošiljati obvestil.

      d) NEPOSREDNO TRŽENJE, ELEKTRONSKI IN TELEFONSKI DIREKTNI MARKETING

Posamezniki: Osebe, ki so preko različnih kanalov (npr.: pri sklenitvi pogodbe, med telemarketing klicem, itd.) dale svojo privolitev za obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja in za takšne neposredne poizvedbe. Osebe, s katerimi je bil metaloBox v pogodbenem razmerju.

Cilj obdelave podatkov: Za namene neposrednega trženja: obveščanje o izdelkih, storitvah, akcijah metaloBoxa. V povezavi z osebami, s katerimi je bil metaloBox v pogodbenem razmerju: oglaševanje izdelkov ali storitev, ki so podobni izdelkom ali storitvam, ki jih je uporabljal posameznik.

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka (običajna ali mobilna).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Privolitev Pravni interes v povezavi z osebami, s katerimi je bil metaloBox v pogodbenem razmerju.

Obdelovalec podatkov: Ponudnik aplikacije za množično pošiljanje e-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – uporaba MailChimp aplikacije za pošiljanje elektronske pošte: Gemini-IT Magyarország Kft., 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.

Trajanje obdelave podatkov: Do preklica privolitve. V povezavi z osebami, s katerimi je bil metaloBox v pogodbenem razmerju: do nasprotovanja posameznika.

Drugo: Poimenovanje pravnega interesa: 47. odstavek (neposredno trženje) uvodne izjave/preambule Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter 3. člen Zakona št. CXIX iz leta 1995 o upravljanju podatkov o imenih in naslovih za namene raziskav in neposrednega trženja). MetaloBox zagotavlja možnost odjave, tako če posameznik izjavi, da ne želi prejemati promocijskega materiala od metaloBoxa, bodo njegovi podatki izbrisani in metaloBox jih ne bo uporabil v te namene.

       e.) INFORMACIJE V POVEZAVI S STORITVAMI metaloBoxa

Posamezniki: Osebe, ki uporabljajo storitve metaloBoxa

Cilj obdelave podatkov: Stik s storitvami, ki jih ponuja metaloBox, in izvedba pogodbe. Vzdrževanje stikov v povezavi s storitvami, ki jih je ponujal metaloBox, in v povezavi z izpolnjevanjem pogodbe.

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov (po potrebi)

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Izpolnitev pogodbe

Obdelovalec podatkov: Ponudnik aplikacije za množično pošiljanje e-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – uporaba MailChimp aplikacije za pošiljanje elektronske pošte. Gemini-IT d.o.o., 8000 Stolni Beli grad, Had ulica 1-3

Trajanje obdelave podatkov: Toliko časa kot se uporablja storitev. Če je posameznik dal privolitev tudi za namen neposrednega trženja, za nadaljevanje glej točko j) in k).

Drugo: To upravljanje osebnih podatkov vključuje zagotavljanje e-pošte, telefonskih ali pisnih informacij, ki so nujno potrebne za zagotavljanje storitev s strani metaloBox (tako imenovana sistemska sporočila in informacije), tako da teh podatkov ni mogoče preklicati ali zavrniti.

       f) DRUGA KOMUNIKACIJA, OBRAVNAVANJE PRITOŽB

Posamezniki: Osebe, ki vzpostavijo stik ali vložijo pritožbo pri metaloBoxu.

Cilj obdelave podatkov: V primeru vzpostavitve stika s strani posameznika je cilj obdelave osebnih podatkov odvisen od namena vzpostavitve stika (npr.: odgovor na prejeta e-poštna sporočila, vsebinska obravnava pritožbe in informiranje o sprejetih ukrepih, itd.).

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov (odvisno od tega katere podatke posreduje posameznik, ali preko katerega kanala poteka komunikacija).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Pravni interes

Obdelovalec podatkov: Gemini-IT d.o.o., 8000 Stolni Beli grad, Had ulica 1-3

Trajanje obdelave podatkov: Odvisno od narave sporočila ali pritožbe, vendar v vseh primerih vsaj 3 leta po vložitvi pritožbe.

Drugo: Poimenovanje pravnega interesa: naknadno preverjanje komunikacije s strankami, obravnavanje pritožb, zagotavljanje kakovosti.

       g) OPAZOVANJE S KAMERO

Posamezniki: Osebe, ki vstopajo v prostore družbe metaloBox.

Cilj obdelave podatkov: Zaščita življenj in telesne celovitosti zaposlenih in drugih posameznikov. Zaščita denarnega toka na sedežu, poslovnih enotah in izpostavah družbe metaloBox, kakor tudi ohranjanje vrednosti in stanja dragocenega blaga, opreme, tehničnih izdelkov in drugih dragocenosti, ki jih najdemo tukaj. Sistem kamer, ki deluje v te namene, je varnostna rešitev, namenjena preprečevanju nesreč in odkrivanju nezakonitih dejanj s povzročitvijo škode kot tudi opaženih kršitev in za zagotavljanje dokazov v upravnem ali sodnem postopku.

Obseg obdelanih podatkov: Slika obraza, opazovano vedenje

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Pravni interes v povezavi z zaposlenimi v družbi metaloBox. Privolitev v povezavi s posamezniki kot tretjimi osebami, ki vstopijo in se zadržujejo v prostorih družbe metaloBox, ki jo posameznik da z vstopom in zadrževanjem v prostoru. Informacije o privolitvi so zagotovljene z opozorilnimi označbami, ki se nahajajo v prostoru.

Obdelovalec podatkov: Gemini-IT d.o.o., 8000 Stolni Beli grad, Had ulica 1-3

Trajanje obdelave podatkov: Če se ne uporabljajo potem 2 (dva) tedna po snemanju.

Naslovniki: V primeru kaznivih dejanj ali kazenskih postopkov, organi, ki izvajajo postopek, sodišča.

Drugo: Poimenovanje pravnega interesa: zaščita oseb in premoženja. Družba metaloBox posamezne kamere namesti na takšna mesta in vidni kot, ki je v skladu z zgoraj omenjenim namenom zaščite oseb in premoženja. Kamere posnamejo samo slikovne posnetke, za snemanje zvoka kamere niso primerne. Natančne lokacije kamer, njihove funkcije, posneti dogodki in kot gledanja kamer so zabeleženi v Pravilniku o videonadzoru družbe MetaloBox, ki si ga je mogoče ogledati na zahtevo ob vstopu v prostore družbe MetaloBox.Pooblaščeno osebje družbe MetaloBox ima pravico pregledovati posnetke in jih pogledati tudi za nazaj.

       i) UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV, SPORI, UPRAVNI POSTOPKI

Posamezniki: Osebe, proti katerim družba metaloBox uveljavlja zahtevke (npr. metaloBox pošlje opomin ali sproži pravni postopek zaradi plačila pristojbine), ali osebe ki uveljavljajo zahtevek proti družbi metaloBox. V primeru zadeve, ki se nanaša na upravni postopek, so to posamezniki katerih podatki se obdelujejo.

Cilj obdelave podatkov: Uveljavitev in izterjava zahtevkov družbe metaloBox; v primeru uveljavljanja zahtevkov proti družbi metaloBox pa dokazovanje stališča metaloBoxa, izpolnjevanje zahtev upravnih organov in pozivov.

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, druge informacije v povezavi z zahtevkom.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Pravni interes. Izpolnitev zakonsko predpisanih obveznosti.

Obdelovalec podatkov: Viribus Unitis d.o.o, Zg. Duplek 65, SI-2241 Sp. Duplek

Trajanje obdelave podatkov: 8 let po pravnomočnem zaključku zahtevka ali izvršbi.

Naslovnik: Po potrebi pravni zastopnik. Upravni organi.

Drugo: Poimenovanje pravnega interesa: izterjava zahtevka, uveljavljanje zahtevka, pravno varstvo.

       j) SEZNAM PREPOVEDI „ROBINSON LISTA”

Posamezniki: Osebe, ki so nasprotovale neposrednemu trženjskemu povpraševanju.

Cilj obdelave podatkov: Preprečevanje nezakonitega upravljanja podatkov

Obseg obdelanih podatkov: e-poštni naslov, telefonska številka, ime in priimek

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Pravni interes

Obdelovalec podatkov: Družba metaloBox d.o.o.

Trajanje obdelave podatkov: Do privolitve

Drugo: Poimenovanje pravnega interesa: V interesu družbe metaloBox je, da ravna v skladu z veljavnimi zakoni o varovanju podatkov in drugimi predpisi oziroma da se izpolni zahteva posameznika glede samoopredelitve.

       k) KONTAKTNE OSEBE POSLOVNIH PARTNERJEV

Posamezniki: Kontaktne osebe poslovnih partnerjev.

Cilj obdelave podatkov: Zagotoviti tekočo, nemoteno komunikacijo med pogodbenim razmerjem preko kontaktnih oseb, za kaj je potrebno, da družba metaloBox pozna podatke kontaktnih oseb.

Obseg obdelanih podatkov: Ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, ime povezanega podjetja in morebitni položaj.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Pravni interes.

Obdelovalec podatkov: Družba metaloBox d.o.o.

Trajanje obdelave podatkov: Veljavnost osnovne pogodbe oziroma če so osebni podatki v pogodbi ali na računu, izdanem v zvezi s tem, potem v skladu s pravili računovodskih listinah, te dokumente shranjuje družba metaloBox 8 let.

Drugo: Poimenovanje pravnega interesa: Zagotovite potrebno komunikacijo med izvajanjem pogodb s tretjimi osebami.


5. Obdelava podatkov

5.1. Obdelovalec podatkov je fizična ali pravna oseba ali kateri koli drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca podatkov. Obdelava podatkov ne pomeni odločanja v zvezi s podatki: obdelovalec podatkov izvaja odločitve upravljavca osebnih podatkov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov.

5.2. Družba MetaloBox je obdelovalce podatkov z njihovimi nalogami (glej 4. točko zgoraj) v povezavi z obdelavo podatkov seznanil v okviru podrobnih informacij. Glede na to, da te Informacije o varstvu osebnih podatkov niso primerne za poimenovanje vseh obdelovalcev podatkov, zato smo povzeli storitve, ki jih ponujajo obdelovalci podatkov družbe metaloBox :

       a) prevoz,

       b) obratovanje skladišč,

       c) storitve informacijske podpore,

       d) storitev pošiljanja novic in množičnega pošiljanja e-pošte,

       e) zagotavljanje in nadzor programske opreme za vodenje podjetja,

       f) sprejemanje in posredovanje oglasov metaloBoxu (zunanja mesta za sprejem oglasov),

       g) sklepanje poslov,

       h) zagotavljanje in nadzor programske opreme za obračunavanje,

       i) izdajanje računov,

       j) knjiženje.

5.3. V posebnih primerih (akcije itd.) lahko metaloBox zaprosi tudi druge obdelovalce podatkov o katerih bo informacije posredoval v danih pogojih sodelovanja.

5.4. Obdelovalec podatkov ne more odločati o vsebini upravljanih podatkov, osebne podatke s katerimi je bil seznanjen lahko obdela izključno v skladu z določbami družbe metaloBox, podatkov ne sme obdelati za lastne namene in osebne podatke je dolžan shraniti v skladu z določbami družbe metaloBox.


6. Posredovanje osebnih podatkov

6.1. Pri opisu upravljanja posameznih podatkov je metaloBox navedel prejemnike posredovanih podatkov oziroma kategorije posredovanih podatkov.

6.2. Poleg tega lahko družba metaloBox na podlagi svojih pravnih interesov (npr. za administrativne namene, oblikovanje enotnih evidenc na ravni skupine) osebne podatke prenese na spodaj navedena podjetja, ki spadajo v skupino:

metaloBox Bohemia s.r.o.                        66902                 ZNOJMO                     Mariánské náměstí 965/6.

METALOBOX D.O.O                                   40000                 ČAKOVEC                    Dr. Ivana Novaka 38

metaloBox Kft.                                             8000                  SZÉKESFEHÉRVÁR     Had u. 1-3.

METALOBOX GMBH                                    1300                  WIEN-FLUGHAFEN    Office Park 1. Top B02

METALOBOX ROMÂNIA, SRL                 310058                  ARAD                           Str.Dorobantilor, nr.78,et.1, birou 6, jud.Arad

metaloBox ROM-SUD SRL               520033 SFANTU GHEORGHE Str. Părâului, Nr. 6 Jud. Covasna

Obveščamo vas, da znotraj skupine družbe MetaloBox d.o.o., cilje in orodja za upravljanje osebnih podatkov definira podjetje metaloBox, zato skupina MetaloBox v smislu GDPR ustvari skupino povezanih podjetij v katerem je kontrolo izvaja podjetje metaloBox, ostali člani skupine pa so podjetja, ki jih nadzira.

6.3. Posredovanje osebnih podatkov posameznika je možno samo takšnim tretjim strankam, ki kupijo dejavnost ali storitve – delno ali v celoti – družbe metaloBox (pravno nasledstvo upravljanja podatkov). V takem primeru se tudi osebni podatki o posamezniku, ki jih shranjuje metaloBox, prenesejo v obsegu, ki ga utemeljuje transakcija. Za tak prenos osebnih podatkov ni potrebna predhodna privolitev posameznika, vendar mataloBox posameznika o tem vnaprej obvesti in če posameznik nasprotuje prenosu osebnih podatkov, se njegovi osebni podatki ne prenesejo.

6.4. V primeru avtomatizirane obdelave osebnih podatkov posameznik lahko na podlagi privolitve ali izpolnitve pogodbe – ki jo je dal družbi metaloBox – v povezavi z njegovi osebnimi podatki zahteva, da jih družba metaloBox, če je to tehnično izvedljivo, zunanjemu upravljavcu podatkov posreduje v razdrobljeni, pogosto uporabljeni strojno berljivi obliki; podatke, ki jih naslovni upravljavec podatkov potrebuje za izpolnitev posredovanja podatkov, sporoči posameznik. O morebitnih ovirah pri izvajanju takega zahtevka za prenos osebnih podatkov bo družba metaloBox obvestilo posameznika v razumnem roku.

6.5. MetaloBox ima pravico in dolžnost, da pristojnim organom posreduje vse osebne podatke, ki so mu na voljo, in jih ustrezno shrani, za kar velja zakonsko predpisana in pravnomočna upravna obveznost. Zaradi takega posredovanja podatkov in posledice, ki izhajajo iz tega, metalaBox ne more biti odgovoren.


7. Posredovanje podatkov v tretje države

7.1. MetaloBox osebnih podatkov ne posreduje upravljavcu podatkov s sedežem v tretji državi (tj. zunaj EGP).

7.2. Če je potrebno, družba metaloBox lahko uporablja upravljavca podatkov s sedežem v tretji državi. V nekaterih primerih bo na primer metaloBox za množične glasila uporabil ponudnika MailChimp-a, The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Mailchimp deluje pod veljavnostjo t.i. Privacy Shield (Ščit zasebnosti), ki je bil sprejet leta 2016 in omogoča zakonite prenose osebnih podatkov med upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov v EU in ZDA.


8. Varovanje osebnih podatkov

8.1. MetaloBox zagotavlja varnost podatkov v skladu z ustreznimi veljavnimi predpisi.

8.2. MetaloBox za varovanja osebnih podatkov si prizadeva uporabljati tehnične in organizacijske ukrepe in je oblikoval postopkovna pravila, ki zagotavljajo preprečevanje nepooblaščenega dostopa do obdelanih podatkov, njihovo spreminjanje, prenos, razkritje, brisanje, uničenje, morebitno uničenje ali poškodovanje in nedostopnost zaradi spremembe uporabljene tehnologije.

8.3. Pri določanju in uporabi varnostnih ukrepov za podatke, metaloBox upošteva trenutno najsodobnejšo tehnologijo. Med mnogimi možnimi rešitvami za upravljanje podatkov metaloBox izbere tisto, ki zagotavlja višjo raven varstva osebnih podatkov, razen če to za metaloBox pomeni nesorazmerno težavo. MetaloBox te zahteve uveljavlja tudi pri obdelovalcih osebnih podatkov.

8.4. MetaloBox se zavezuje, da bo pri morebitnem posredovanju podatkov tretjim osebam, le-te pozval, da izpolnijo zgoraj navedeno obveznost. Vendar pa v primeru zakonitega prenosa podatkov s strani metaloBoxa, metaloBox ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči naslovnik.

8.5. Vsi zaposleni družbe metaloBox so na podlagi delovnega razmerja ali drugi pravni podlagi dolžni upoštevati ta načela upravljanja in varnosti podatkov.


9. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

9.1. Na kontaktnih naslovih, navedenih v teh Informacijah o varstvu osebnih podatkov, posameznik lahko kadarkoli zaprosi za informacije o upravljanju njegovih podatkov, lahko zahteva njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave in lahko ugovarja takšnemu upravljanju njegovih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico do prenosljivosti podatkov.

9.2. Družba metaloBox bo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejemu zahteve obvestila posameznika o ukrepih, sprejetih na podlagi zahteve. Če je potrebno, se lahko ta rok podaljša za dva dodatna meseca, ob upoštevanju zahtevnosti vloge in števila vlog. Družba metaloBox bo zagotovil informacije o podaljšanju roka – z navedbo razlogov za zamudo – v enem mesecu od prejema zahteve. Če je zahteva prejeta po elektronski pošti, bodo informacije posredovane tudi po elektronski pošti, razen če posameznik zahteva drugače. Če bomo presodili, da nam ni treba ukrepati zaradi zahteve posameznika, bomo posameznika obvestili nemudoma, vendar najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve, skupaj z razlogi za neukrepanje in navedli, da se lahko pritoži pri organu za varstvo podatkov in uveljavlja svojo pravico do pritožbe.

9.3. Obravnava zahteve je brezplačna, če pa je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti ker se ponavlja, lahko družba metaloBox ob upoštevanju administrativnih stroškov, ki jih ima z zahtevo, zaračuna primerno plačilo ali zavrne izvršitev zahteve.

9.4. Če obstaja upravičen dvom v povezavi z identiteto vlagatelja zahtevka, bodo morda potrebne dodatne informacije za potrditev njegove identitete.

9.5. Na zahtevo posameznika družba metaloBox posreduje informacije glede tega, če so njegovi osebni podatki v obdelavi, in če je odgovor pritrdilen, ima posameznik pravico, da dostopa do informacij v povezavi z obdelavo podatkov, ki jih upravlja družba metaloBox in se nanašajo na njega oziroma do informacij o namenu obdelave njegovih osebnih podatkov, o kategoriji zadevnih podatkov, prejemnikih ali kategoriji prejemnikov, katerim so bili ali bodo posredovani njegovi osebni podatki, o predvidenem trajanju obdelave podatkov ali o merilih za določitev trajanja, kot tudi do informacij o izvoru osebnih podatkov.

9.6. Na zahtevo bo družba metaloBox posamezniku posredovala kopijo osebnih podatkov v obdelavi. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, se lahko zaračuna razumna pristojbina na podlagi administrativnih stroškov. Če je posameznik zahtevo predložil po elektronski pošti, je treba informacije posredovati v splošno uporabljeni elektronski obliki, razen če posameznik zahteva v drugačni obliki.

9.7. Posameznik lahko zahteva popravek napačnih osebnih podatkov in ima tudi pravico zahtevati dopolnitev svojih nepopolnih osebnih podatkov.

9.8. Posameznik lahko zahteva, da družba metaloBox izbriše osebne podatke, če:

       a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oziroma drugače obdelani;

       b) če posameznik prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga;

       c) obstajajo pogoji, ki so navedeni v točki 9.13;

       d) podatki so bili obdelani nezakonito;

       e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti družbe metaloBox;

       f) je posameznik mladoletna oseba, ki ni dopolnila 16 let.

9.9. Družba metaloBox bo na zgoraj navedeno zahtevo izbrisala podatke, razen če nadaljnja obdelava osebnih podatkov:

       a) pomeni uresničevanje pravice do svobode izražanja in dostopa do informacij;

       b) predstavlja predpisano izpolnjevanje zakonske obveznosti družba metaloBox;

       c) potrebno za predložitev, izvrševanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

9.10. Na zahtevo posameznika družba metaloBox omeji obdelave podatkov, če:

a) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

b) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

c) metaloBox osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

d) posameznik je ugovarjal obdelavi podatkov v skladu s točko 9.13; v tem primeru omejitev obdelave podatkov velja toliko časa, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

9.11. Če je obdelava podatkov, ob upoštevanju omejitev, kot je opisano zgoraj, tako se osebni podatki - z izjemo shranjevanja - lahko obdelujejo le s soglasjem posameznika, ali za predložitev, uveljavitev in zaščito pravnih interesov; za zavarovanje pravic druge osebe ali pomembnih javnih interesov Evropske unije oziroma države članice. Družba metaloBox na zahtevo posameznika ga predhodno obvesti o prekinitvi omejitve.

9.12. Družba metaloBox bo o popravku, izbrisu ali omejitvi podatkov obvestila posameznika, kot tudi tiste, ki jim je prej posredovala osebne podatke. Družba Metalobox bo obvestitev opustila, če je to nemogoče ali zahteva veliko napora. Če je družba metaloBox razkrila osebne podatke in jih je dolžna izbrisati, bo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejela ustrezne ukrepe – vključno s tehničnimi ukrepi – z namenom obvestitve upravljavce podatkov, da je posameznik zahteval od njih zahteval izbris povezav do takšnih osebnih podatkov ali kopije oziroma dvojnikov osebnih podatkov.

9.13. Posameznik lahko ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov, če:

       a) temelji na zakonitih interesih; v tem primeru ni mogoče nadaljevati obdelave podatkov, razen če je to utemeljeno z nujnimi razlogi v zvezi z interesi, pravicami in svoboščinami posameznika ali iz razlogov, ki upravičujejo, uveljavljajo ali ščitijo pravne zahtevke;

       b) se izvaja za namene neposrednega trženja ali je povezano z njim; v tem primeru se obdelava podatkov v ta namen ne more nadaljevati.

Točke od 9.2 do 9.4 veljajo tudi za ugovor.

9.14. Na podlagi pravice do prenosljivosti podatkov posameznik lahko zahteva, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedovala družba metaloBox in če je tehnično izvedljivo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke sam posreduje drugemu upravljavcu oziroma lahko zahteva, da prenosljivost podatkov v skladu s točko 6.4 opravi mataloBox.

9.15. Če družba metaloBox zgoraj opisano zahtevo ne izpolni, ga bo o razlogu obvestila v roku enega meseca od prejema zahteve.

9.16. Če posameznik meni, da so njegove pravice v zvezi z njegovimi osebnimi podatki kršene, prosimo, da svojo pritožbo družbi metaloBox naslovi na enega od kontaktov, navedenih spodaj.

9.17. Ne glede na obvestitev družbe metaloBox, se lahko obrne tudi na upravne organe. V kolikor se odloči za to, prijavo lahko opravi na enem od kontaktov, navedenih spodaj:

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

Naslov: Mojca Prelesnik Zaloška 59 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 230 9730

Faks: +386 1 230 9778

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

9.18. Če je posameznik opazil nezakonito upravljanje osebnih podatkov, lahko vloži civilno tožbo. Presoja tožbe spada v pristojnost sodišča. Civilna tožba se lahko začne tudi pred sodiščem v kraju posameznikovega prebivališča (na spodnji povezavi so navedena sodišča in njihovi kontaktni podatki: http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/zemljevid_pristojnosti/.

10. Spremembe Informacij o varstvu osebnih podatkov bodo objavljene na spletni strani. Za upravljanje osebnih podatkov se vedno uporabljajo veljavne Informacije o varstvu osebnih podatkov, tudi tedaj, če so bile ob registracijo posameznika ali posredovanju osebnih podatkov na drug način in so bile v veljavi druge, starejše Informacije o varstvu osebnih podatkov.


11. Kontakti

11.1. Če imate kakršna koli vprašanja, opažanja ali zahteve v zvezi s temi Informacijami o varstvu osebnih podatkov, bi se želeli pritožiti ali želite uveljavljati svoje pravice v skladu z 10. točko, se obrnite na nas na naslednjih naslovih:

Naziv: metaloBox d.o.o

E-pošta: info@metalobox.si

Telefon: (+386) 02 621 0210

Sedež: Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota

Št. vpisa v sodni register: 2011/8399

Davčna številka: SI13954504


12. Veljavnost

Te Informacije o varstvu osebnih podatkov veljajo od 25. maj 2018.


PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne varne besedilne datoteke, ki se prenesejo na računalnik ali mobilno napravo ob obisku posamezne spletne strani. Datoteke se uporabljajo za prepoznavanje vaše prisotnosti in dejanj z namenom samodejnega prilagajanja obiska spletne strani vašim zahtevam. Ko obiščete spletno mesto metaloBoxa, se lahko zgodi, da bo naš strežnik na Vaš računalnik shranil takšno besedilno datoteko. Vaš spletni brskalnik Vas lahko pozove, da sprejmete takšne datoteke, razen če ste nastavili brskalnik, da samodejno sprejme vse piškotke.


Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki služijo predvsem našim strankam in imajo funkcijo povečati ustreznost in odzivnost spletnega mesta družbe metaloBox.

Z uporabo piškotkov lahko zagotovimo naslednje:

• Hitrejši in lažji dostop do vseh vsebin.

• Sledenje izdelkom v nakupovalni košarici.

• Spremljanje vzorcev prometa in vedenja obiskovalcev ter nastavitev, ki bodo našemu spletnemu mestu omogočale razvoj.

• Možnost delitve spletne strani na spletna mesta socialnih medijev.

Vaša privolitev

Z uporabo naše spletne strani in brskanjem po vsebini se strinjate, da uporabljate piškotke v skladu z našim Pravilnikom o zasebnosti. Če ne želite dovoliti uporabo piškotkov, lahko onemogočite njihovo uporabo. Vendar ne pozabite, da v kolikor onemogočite piškotke, naša stran ne bo delovala optimalno.

Pomembno opozorilo v povezavi s piškotki: Piškotki ali s piškotki zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

MetaloBox na tej strani uporablja tri vrste piškotkov::

    1. Strogo obvezni piškotki

    2. Izvedbeni piškotki

1.

Vrsta piškotka: Strogo obvezni piškotki

Funkcija: Ti piškotki omogočajo premikanje po spletni strani oziroma uporabo njenih možnosti.

Ali zbira osebne podatke: Ja, toda... Zbrani podatki so shranjeni samo začasno.

2.

Vrsta piškotka: Izvedbeni piškotki

Funkcija: Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran. So nam v pomoč za izboljšanje delovanja spletne strani in za spreminjanje vrste ponujenih vsebin. Zagotavljanje teh storitev običajno zaupamo neodvisnim podjetjem za merjenje in raziskave (»podjetja tretjih strank«). Piškotki, ki jih ustvarijo ta podjetja, se imenujejo »piškotki tretjih oseb«.

Ali zbira osebne podatke: Da, vendar zbrane informacije samo prepoznajo Vaš računalnik in ne identificirajo identitete uporabnika. Zbrani podatki so združeni brez imen.

Zavrnitev namestitve piškotkov

Če v računalniku ne želite shranjevati piškotkov, lahko uporabite svoj spletni brskalnik, da onemogočite piškotke. Vendar morate vedeti, da če onemogočite piškotke, naša spletna mesta in druga spletna mesta morda ne bodo delovala optimalno.